Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm

Tháng Sáu 10, 2008

CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG SẤY VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG
1.1 Nguyên vật liệu ẩm
1.2 Tác nhân sấy
1.3 Quan hệ giữa vật liệu ẩm và không khí chung quanh

Xxem tiếp…